Phần mềm Quản lý Di sản Văn hoá Vật thể - Phi Vật Thể

Phần mềm Quản lý Di sản Văn hoá Vật Thể - Phi Vật Thể

 

TỔNG QUAN PHẦN MỀM

 

     - Phần mềm quản lý các giá trị vật thể, phi vật thể của một địa phương

     - Phục vụ cho việc quản lý, theo dõi, phân loại các giá trị văn hóa tại các địa bàn của một tỉnh/thành phố phục vụ cho việc quản lý, gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa của tỉnh/thành phố.

     - Giúp cho cán bộ quản lý nắm bắt và theo dõi được tổng quan về các giá trị văn hóa đang được bảo tồn và phát huy trên địa bàn

     - Đưa ra một kênh thông tin về các  giá trị văn hóa của địa phương phục vụ cho cộng đồng và tạo điều kiện quảng bá các giá trị văn hóa của địa phương với người dân cả nước

     - Cung cấp các thông tin chi tiết và đặc điểm, nguồn gốc của các giá trị văn hóa, giúp cho việc tìm hiểu và khai thác thông tin được thuận lợi và nắm bắt được thông tin một cách nhanh nhất gắn liền với các hình ảnh minh họa về đặc điểm, tính chất đặc thù của các đối tượng quản lý

     - Đưa ra được các thông tin phục vụ cho các đơn vị liên quan như : Cục di sản văn hóa Trung ương, các ban quản lý khu di tích của các địa phương khác và tất cả người dân quan tâm

 

phan mem di san van hoa vat the va phi vat the

 

Đối tượng tham gia vận hành phần mềm

 

     - Người quản lý chuyên trách tại các đơn vị: quản lý thông tin về các giá trị văn hóa phi vật thể

     - Cán bộ và lãnh đạo ban quản lý di tích: thống kê, lập báo cáo về các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể theo các tiêu chí khác nhau trên toàn địa bàn

     - Các đối tượng càn tham khảo khác: thực hiện khai thác các thông tin về các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mà người quản lý chuyên trách tại các đơn vị đã chuyển vào kho thông tin tham khảo

 

Các đối tượng và thuộc tính cần quản lý:

 

Đối với các giá trị văn hóa vật thể : các giá trị văn hóa vật thể trên địa bàn cần quản lý các thuộc tính như :

 

     - Tên giá trị văn hóa

     - Địa chỉ

     - Sự kiện, nhân vật

     - Hiện trạng (Tốt, bình thường, xuống cấp, phế tích…)

     - Diện tích đất đai trong di tích

     - Công tác bảo vệ di tích (Thông tin về người trông coi, bảo vệ di tích,)

     - Thông tin về công tác tu bổ tôn tạo

     - Hình ảnh và sơ đồ khu di tích

 

Đối với các giá trị văn hóa phi vật thể: thông tin về các giá trị văn hóa phi vật thể được quản lý trên phần mềm với các nội dung :

 

     - Tên giá trị văn hóa

     - Nội dung mô tả, giới thiệu ngắn gọn

     - Hình ảnh về giá trị văn hóa

     - Phim tư liệu về các giá trị văn hóa

     - Âm thanh thể hiện giá trị văn hóa

     - Thông tin gắn liền với giá trị văn hóa vật thể : Đình, chùa, dân tộc ….

 

Nguyên tắc quản lý :

 

     - Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn được cán bộ chuyên trách quản lý, cập nhật thông tin kịp thời hàng tháng

     - Các giá trị văn hóa vật thể có gắn liền với các giá trị phi vật thể được quản lý xâu chuỗi giúp cho công tác quản lý và khai thác thông tin được đơn giản, dễ dàng và khoa học

     - Các giá trị văn hóa phi vật thể không gắn liền với các giá trị văn hóa vật thể được theo dõi, quản lý một cách chi tiết giúp cho việc lưu truyền các giá trị văn hóa này được lâu dài và sâu sắc

     - Các giá trị văn hóa được quản lý theo phân cấp từ cấp huyện đến cấp xã và thông tin về gíá trị vật thể đến các giá trị phi vật thể
 

 

phan mem di san van hoa vat the va phi vat the

 

 

phan mem di san van hoa vat the va phi vat the

 

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHẦN MỀM

 

Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác quản lý các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể với các thành phần cơ bản gồm:

 

     - Quản lý các giá trị Vật thể và phi vật thể

     - Tra cứu thông tin về các giá trị văn hóa của địa phương

     - Quản trị hệ thống, quản lý người dùng và phân quyền quản lý

     - Kết xuất báo cáo phục vụ quản lý và theo dõi các giá trị vật thể và phi vật thể

 

Quản lý các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể:

 

     - Cập nhật thông tin về giá trị vật thể

     - Phân loại giá trị vật thể, phi vật thể

     - Chuyển các giá trị vật thể đến kho thông tin tham khảo

     - Lưu trữ các giá trị phi vật thể gắn liền với giá trị vật thể

     - Quản lý các giá trị phi vật thể không gắn liền với các giá trị vật thể

 

Tra cứu thông tin về các giá trị vật thể, phi vật thể :

 

     - Tra cứu các giá trị vật thể

     - Tra cứu các giá trị phi vật thể gán liền với các giá trị vật thể

     - Tra cứu các giá trị phi vật thể không gắn liền với các giá trị vật thể

     - Chia sẻ và tra cứu thông tin về các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương trên mạng

     - Tra cứu các giá trị vật thể được xếp hạng

 

 

Kết xuất báo cáo

 

     - Báo cáo tổng hợp về tình hình quản lý các giá vật thể và phi vật thể của địa phương

     - Báo cáo tổng hợp về tình hình quản lý các giá trị vật thể theo các đơn vị

     - Báo cáo về tình hình luân chuyển các giá trị vật thể và phi vật thể

     - Báo cáo danh mục các giá trị vật thể và phi vật thể được xếp hạng.

 

Quản trị hệ thống và phân quyền

 

     - Quản trị người sử dụng, khai thác phần mềm

     - Quản lý các Modul, chức năng của phần mềm

     - Phân quyền cập nhật các gíá trị vật thể, phi vật thể

     - Phân quyền truy cập các hình ảnh tư liệu về các giá trị vật thể và phi vật thể

     - Phân quyền theo dõi thông tin đối với các đối tượng : Cán bộ quản lý chuyên trách tại các đơn vị (quận/huyện), lãnh đạo ban quản lý di tích, các đối tượng tham khảo khác

 

LIÊN HỆ: Mr.Vũ  - 0904.931.933 - Email: unghoaict@gmail.com 

 

 

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của UHICT

  • TẠP CHÍ BỆNH VIỆN

  • BẢO HIỂM BẢO MINH

  • Công ty Cổ phần Công Nghệ Số aalo.vn

  • ĐIỆN MÁY PHONG LIÊN

  • VIỄN THÔNG GIÁ TỐT

  • NHÀ THUỐC TRỰC TUYẾN MAI HƯƠNG

  • GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT NAM

  • HR SEARCH VIỆT NAM